Sidebillede
Vi møder eleverne med smil og anerkendelse.

Evalueringer


Evaluering af samlet undervisning på Nordskovens Friskole

Evaluering af den samlede undervisning foretages i fællesskab mellem ledelse, lærere og pædagoger. Evalueringen af den samlede undervisning varetages af leder sammen med lærerne. Pædagogerne er deltagende i udviklingen af en plan for opfølgningen, da deres perspektiver på den pædagogisk støtte er central for at lykkes i undervisningen. Dette skyldes ikke mindst, at Nordskovens Friskole er certificeret profilskole for specialundervisning og alle skolens elever er SPS-elever.

Evalueringen af den samlede undervisning gennemføres på personalemøder særligt dedikeret til formålet. Evalueringen er årlig og næste evaluering gennemføres: 22.06.2023

Nedenfor findes evalueringen anvist med den dato, den blev gennemført. I hver særskilt evaluering fremgår det specifikt, hvis der har været et særligt fokus.

På Nordskovens Friskole er vores helt store styrke at skabe ro til at gro for vores elever. Vores klasser er små, og det giver os mulighed for at tilrettelægge undervisningen med den enkelte elevs behov i centrum. Vi er med andre ord en skole, hvor pædagogikken fylder mindst ligeså meget som didaktikken. Evalueringen, som kan læses nedenfor, er dog udelukkende en evaluering af skolens undervisning i de fag, der findes beskrevet i Fælles Mål.

06.10.2022: Evaluering af den samlede undervisning


Evalueringens fokus:

I aktuelle evaluering er der foretaget en bred og overordnet evaluering af samtlige fagområder.

De humanistiske fag:

Vi har på tværs af alle klasser (og dermed klassetrin) opnået vores delmål ved at arbejde efter vores undervisningsplaner. Vi følger fælles mål og de dertil udviklede delmål. Samtidig er vi bevidste om at det samlede niveau for undervisningen er lavere end blandt almindelige folkeskoleelever – dog tilsvarende det niveau som man finder blandt specialelever i folkeskolen. Det eksterne tilsyn, som gennemføres på skolen, konkluderer det samme.

For faget Engelsk har vi observeret et dilemma, som især gør sig gældende blandt de større elever. Deres evner i engelsk er på uformelt hverdagsplan en del højere end det mere formelle engelsk, som undervisningens opgaveløsning kræver. Vi vurderer klart at dette skyldes at meget fritid bliver brugt online i fora, hvor eleverne taler og skriver på engelsk.

Vi når de mål vores undervisningsplaner udstikker og undervisningen står mål med undervisningen i den almene folkeskole, når man vurderer det på baggrund af en sådans specialelever. Dette underbygges med samme forbehold også af det eksterne tilsyn.

I faget Tysk opnår vi vores delmål, men der er skåret ”helt ind til benet”. Udover de førnævnte dynamikker afstedkommet af elevernes udfordringer, oplever vi også at tysk – i modsætning til engelsk - ikke er et sprog som eleverne har en relation til uden for skolen, hvilket også betyder at det generelle færdighedsniveau er lavere end i engelsk. Dette er formentlig en del af en større tendens på nationalt niveau.

Fagene Kristendom, Historie og Samfundsfag er på Nordskovens Friskole samlet i faget Kulturfag. Denne struktur mener vi fortsat er med til at øge kvaliteten af den samlede fagforståelse for eleverne, da det skaber en naturlig tværfaglighed og fleksibilitet, som bl.a. hjælper eleverne til en bedre helhedsforståelse, men også gør det muligt at fastholde vores elevers interesse for undervisningen i længere tid ad gangen.

Naturfag:

I faget Matematik har flere af eleverne bestemt talent. Vi når de mål vores undervisningsplaner udstikker og undervisningen står mål med undervisningen i den almene folkeskole, når man vurderer det på baggrund af en sådans specialelever. Dette underbygges med samme forbehold også af det eksterne tilsyn.

Fagene Natur/teknologi, Geografi, Biologi og Fysik/kemi er på Nordskovens Friskole samlet i faget Naturfag. Vi har rigtig meget udeundervisning. Dette opstod som en nødvendighed under coronapandemien, men er i et vist omfang bibeholdt efterfølgende, da det viste sig at indeholde et didaktisk potentiale for lige netop vores elever. Den virkelighedsnære, visuelt bårne og aktivitetsbaserede undervisning, som bliver mulig, når man er ude i naturen skaber bedre læring (og trivsel) for vores elever i rigtig mange situationer. Det lærde huskes bedre, når det kan knyttes til specifikke oplevelser. Selv matematikken har kunne appliceres i sådanne undervisningssituationer – ikke nødvendigvis med mere læring som gevinst, men med en øget grad af repetition.

Som det var beskrevet i forrige evaluering har vi på Nordskovens Friskole omlagt en stor del af undervisningen i Naturfag til tre årlige naturfagsuger. Dette vurderes som en ubetinget succes, da det skaber et engagement og fokus hos eleverne, som gør at vi når ”dybere” ned i stoffet.

Praktiske/musiske fag:

Denne faggruppe er et område, hvor en betragtelig del af vores elevgruppe oplever en højere grad af mestring. Af samme årsag er den også ekstra støttet igennem vores akademitimer. For fagene Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab opfylder vi vores undervisningsplaner. Vi er derudover særligt stolte af, at vi formår at gøre disse fag til fag, der styrker samarbejde og fællesskab. Madkundskaben fodrer samarbejdet i køkkenet. I Billedkunst og Håndværk og design laver eleverne udstillinger for hinanden eller bygger konkrete produkter, som dels forskønner skolen, dels skaber ejerskab og stolthed, dels støtter elevernes læring gennem visuelle inputs.

Faget Musik led i skoleåret 2021 – 2022 under hyppig udskiftning af faglæreren. Vi levede op til vores egne undervisningsplaner, men faget var præget af en omskiftelighed, som vores erfaring siger os, vores elever har svært ved at lærer under.

Emner:

Færdselslære: På Nordskovens Friskole har vi i skoleåret 2021 – 2022 haft færdselslære på et ugentligt plan. Vi er opmærksomme på at en betragtelig del af elevgruppen skal støttes særligt i trafikken. Færdselslæren er knyttet tæt til praksis. Således går vi ofte ture med vores elever, og vi har gennemført cykel-akademi.

Uddannelse og job: Alle elever i 8. – 10. klasse deltager i brobygning. Brobygningen foregår sammen med den pågældende elevs klasse. Derudover har flere af eleverne været individuel erhvervspraktik.

Den fra kommunen tilknyttede UU-vejleder holder hvert år i okt/nov uddannelsesparathedssamtaler med eleverne.

Særligt har vi på Nordskovens Friskole et fag, Godt på vej, hvorigennem vi gør en ekstra indsats for at klæde eleverne på til at træffe gode personlige valg i livet udenfor skolen. Her har eleverne bl.a. lært, hvordan man planlægger og styrer sin privatøkonomi.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Uge 6/sex var igen i år en af de tre naturfagsuger, hvor seksualundervisningen sættes i fokus. Det er vores vurdering at vi med dette format når eleverne på det niveau de er på.

Vi følger op på vores evaluering ved at evaluere den samlede undervisning igen ved udgangen af dette skoleår (22. juni 2023).
I opfølgningen vil vi have fokus på, om vi skoleåret igennem har oplevet en fremgang i elevernes generelle faglighed. Særligt om vi formår at bringe de store elevers engelskkundskaber mere i spil i undervisningen (se evalueringen). Der er ikke tale om en evaluering af eleverne i denne sammenhæng, men det giver os en indirekte måde at ”måle”, hvordan vores undervisning fungerer.
Derudover vil vi evaluere om særligt musikfaget har været præget af den stabilitet og forudsigelighed, som vi ved vores elever trives under. Dette fokus er valgt, da musikfaget i skoleåret 2021 – 2022 var præget af flere udskiftninger i faglærerstillingen.

Emil W. Hansen
Skoleleder


Gå til toppen af siden