forsiden Kontoret - Skoleåret - Pædagogik og undervisning - Om skolen - Ansatte og bestyrelse - Intranet
‘‘
Børn gør det rigtige
- hvis de kan!’’Forskning i børns identitet


To studerende, Kiri og Rebecca, har lavet opgave i udviklingspsykologi, hvor de som grundlag har besøgt Nordskovens Friskole og interviewet udvalgte elever. Her er en sammenfattet konklusion på opgaven.

Klik her for at læse eller downloade hele artiklen (1 side) i printvenligt PDF format PDF Folder
Vi henvendte os til Nordskovens Friskole med ønsket om at interviewe nogle elever.

Gennem forskningsinterviews fandt vi, at det er meget centralt for børnene, hvordan deres lærere og pædagoger forstår og tolker barnets adfærd. Hvis barnet får skæld ud, bliver sendt uden for døren eller bliver præsenteret for materiale, der er for svært, påvirkes identiteten i negativ retning i form af lavt selvværd og uhensigtsmæssig adfærd til følge.

På den anden side kan en løsningsorienteret tilgang til barnets vanskeligheder påvirke identiteten i en positiv retning. Barnet oplever, at det får mulighed for at handle anderledes, korrekt, hvilket påvirker identiteten i positiv retning ved at styrke selvværdet.

Interviewene viste ydermere, at vores informanter føler sig mødt med en løsningsorienteret tilgang på Nordskovens Friskole. De giver generelt udtryk for, at deres identitet har udviklet sig i en positiv retning efter deres start på Nordskovens Friskole. De beskriver, at de får hjælp, at de altid har nogen at lege med, at de fagligt kan følge med og udvikle sig, og de nævner selv personalets tilgang til dem som en primær årsag til den positive udvikling – de føler sig forstået som børn med gode motiver og intentioner.