forsiden | Kontoret | Skoleåret | Pædagogik | Nyt | Billeder | Om skolen | Ansatte og bestyrelse | Intranet
‘‘
Vi ligger helt i bund.

Når det gælder klassekvotienten vel og mærke!’’Evaluering på Nordskovens Friskole


Indhold:

Skolen er forpligtet på at evaluere efter friskolelovens bestemmelser:

Kapitel 1
Undervisning

§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

Samtalen med forældre og elever er vigtig for os og har derfor en høj prioritet.

I hvert skoleår indbydes forældrene til mindst to skole-hjem-samtaler, hvor der sættes god tid af til at drøfte elevens faglige udbytte, sociale kompetencer og indsatsområder. De ældste elever inviteres med til skole-hjem-samtalerne. Samtalerne foregår på skolen. I særlige tilfælde kan samtalerne foregå i elevens hjem.

Forældrene er meget velkomne til at deltage i morgensang efter aftale med gruppens lærere. Af hensyn til elevernes særlige behov frabeder vi os forældredeltagelse i den daglige undervisning. Vi inviterer forældre til fx arbejdsdage og lignende.

Der afholdes årlige forældremøder i alle klasser, hvor forældre inviteres til en orientering om klassen.

Der kommunikeres derudover på intra og via mails og telefon. Ledelsen sender desuden ca. 4 forældrebreve ud årligt med informationer om stort og småt.

Nordskovens Friskole er en karakterfri skole, og vi tilbyder ikke folkeskolens prøver. På Nordskovens Friskole tilbydes undervisning fra 0. til 8. klasse, og vi følger nøje elevernes faglige, sociale og personlige udvikling undervejs.

Elever, som udvikler sig positivt, såvel fagligt som socialt og personligt, og som ønsker fortsat skolegang på Nordskovens Friskole, kan fortsætte deres skolegang i 9. og i enkelte tilfælde 10. kl.

Alle skolens elever testes med formative tests i dansk og matematik årligt forud for skole-hjem-samtalerne. Vurderer vi det relevant, testes eleven med Sprogbatteriet og Ordblindetesten.

Vi samarbejder med Opvækst og Læring (PPR) i Faaborg Midtfyn Kommune, og derigennem bliver nogle af vores elever også testet fx med Beck-Youth, WISC, eller andre relevante tests.

Læreren/pædagogen afholder løbende personlige samtaler, når det skønnes nødvendigt. Her evalueres det faglige, sociale og personlige udbytte af undervisningen sammen med eleven, og eleven inddrages i planerne for og kravene til den kommende periode.

Skolens tilsynsførende overværer skolens undervisning flere gange årligt, og den tilsynsførende fremlægger hvert år en tilsynserklæring på skolens generalforsamling. Tilsynserklæringen er også at finde på skolens hjemmeside.

Da alle skolens elever modtager specialundervisning, følges disse i samråd med forældrene af Opvækst og læring i Faaborg Midtfyn Kommune.

De gruppeansvarlige lærere er ansvarlige for at registrere testresultater samt iagttage og skriftliggøre elevernes faglige, sociale og personlige udvikling i alle fag i elevplan og pædagogisk plan.

De gruppeansvarlige lærere er ansvarlige for løbende at justere elevplanen for hver enkelt elevs undervisning, trivsel og udvikling, så den til enhver tid er fyldestgørende.

To gange årligt udarbejdes en pædagogisk plan for hver enkelt elev, som udleveres til forældrene i forbindelse med skole-hjem-samtalerne.

Den pædagogiske plan for den enkelte elev indgår i den årlige vurdering af elevens behov for specialundervisning. Opvækst og Læring i Faaborg Midtfyn Kommune skal én gang årligt inden 1. september på skolens anmodning udfærdige en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering), der vurderer elevens behov for specialundervisning i skoleåret.

Hvert år fra medio april til medio juni gennemgår det samlede lærerkollegium nøje hver enkelt elevs udvikling og udbytte af undervisningen, og der tages herefter stilling til elevens gruppeplacering og undervisning for det kommende skoleår.

Der tages et absolut hensyn til elevens læringsforudsætninger i de enkelte fag, når den pædagogiske plan for hver enkelt elev udarbejdes.

Hvert andet år deltager alle skolens elever i en omfattende undervisningsmiljøvurdering, og vi kan med glæde konstatere, at eleverne altovervejende er glade for og meget tilfredse med deres skolegang her. Resultatet af denne undersøgelse kan ses på hjemmesiden.

Hvert skoleår afsluttes med, at skolens pædagogiske personale sammen med skolens ledelse evaluerer skolens samlede undervisning.

Der gennemføres grundige drøftelser af elevernes udbytte af undervisningen.

Skolens forældre vælger på generalforsamlingen en certificeret tilsynsførende, der fører tilsyn med, at skolens undervisning kan stå mål med folkeskolen.

Den tilsynsførende er på tilsynsbesøg flere gange om året og aflægger sin tilsynsrapport på den årlige generalforsamling. Tilsynsrapporten kan efterfølgende læses på skolens hjemmeside.

  • I slutningen af skoleåret 16-17 blev det vurderet, at fordeling af svømning (vinter) og idræt (forår og efterår) fungerer tilfredsstillende og fortsætter.

  • I slutningen af skoleåret 16-17 blev skolens samlede aktiviteter evalueret og justeret. Der var efterhånden kommet mange aktiviteter på kalenderen, og der var opstået et behov for at se nærmere på aktiviteternes indhold, formål og kvalitet. Som resultat af dette eftersyn blev der udarbejdet et nyt årshjul med en reduceret aktivitetsplan for skoleåret 17-18. Årshjulet/Aktivitetsplanen kan ses her.

  • I skoleåret 16-17 blev der ligeledes evalueret på skolens testpolitik, og det blev besluttet at vi i skoleåret 17-18 tester én gang årligt (hvor der tidligere blev testet 2 gange årligt) i efteråret og at der forsøgsvis testes med de frivillige nationale tests for de elever, hvor det vurderes relevant. Testpolitikken evalueres efter endt skoleår 17-18.
  • I forbindelse med evaluering af testpolitikken blev det besluttet, at skolens elever fremadrettet ikke testes i ’Frivillige Nationale tests’. Forsøget i skoleåret 17-18 med deltagelse i de frivillige nationale tests viste sig ikke tilstrækkeligt til at vurdere elevernes faglige niveau. Derfor vil der fremadrettet blive testet i formative tests fra Hogrefe, Dansk Psykologisk Forlag.

  • I skoleåret 18-19 havde skolen fokus på teamudvikling. Se mere detaljeret beskrivelse i dette dokument: Fokus på teamudvikling

  • Her kan du læse om det kommende skoleårs indsatsområder: Fokus på teamudvikling og værdierGå til toppen af siden

Genveje: Årskalender Kalender Årskalender Guide Intranet Intranet Skolen på facebook Ro til at gro Kontakt Kontakt os Skoleskema Skoleskema Indmeldelse Indmeldelse